Messervice

adres

Wzorcowanie


Messervice Laboratorium posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji
na wzorcowanie analizatorów spalin samochodowych.

 


 

 

Messervice Laboratorium stosuje własną, opracowaną i zwalidowaną metodę wzorcowania analizatorów spalin samochodowych oraz procedurę wzorcowania, zapewniającą prawidłowy przebieg wzorcowania analizatorów spalin samochodowych i uzyskanie wiarygodnych wyników, z uwzględnieniem oszacowanej niepewności pomiaru.

 

Stosowana w Messervice Laboratorium metoda wzorcowania analizatorów spalin samochodowych polega na porównaniu wskazań analizatora z zawartością poszczególnych składników we wzorcowej mieszaninie gazowej, zawierającej tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) i propan (C3H8) w azocie, stanowiącej materiał odniesienia potwierdzony świadectwem wzorcowania przez Główny Urząd Miar lub inne akredytowane laboratorium wzorcujące, co zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest dowodem spójności pomiarowej przedstawionych wyników wzorcowań. Podczas wzorcowania analizatorów używa się jednostek ściśle powiązanych z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI. Zawartość każdego składnika gazu, którym jest dokonywany pomiar, jest wyrażona jako ułamek molowy mol/mol i przeliczana na % obj. według przelicznika: 10 mmol/mol = 1 % obj. Wzorcowanie obejmuje dwa punkty zakresu pomiarowego analizatora.

 

Zakres pomiarowy i zdolność pomiarowa CMC Messervice Laboratorium, zgodnie z Zakresem akredytacji Nr AP 117, wynoszą:

 

Gaz wzorcowy I

składniki mieszaniny:

CO - zakres pomiarowy: (4÷6) mmol/mol; CMC: 4,0%

CO2 - zakres pomiarowy: (48÷71) mmol/mol; CMC: 2,0%

C3H8 - zakres pomiarowy: (0,16÷0,24) mmol/mol; CMC: 3,0%

 

Gaz wzorcowy II

składniki mieszaniny:

CO - zakres pomiarowy: (29÷43) mmol/mol; CMC: 2,0%

CO2 - zakres pomiarowy: (111÷166) mmol/mol; CMC: 2,0%

C3H8 - zakres pomiarowy: (1,6÷2,4) mmol/mol; CMC: 3,0%

 

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Na życzenie Klienta Messervice Laboratorium wykonuje sprawdzenie zgodności z wymaganiami. Obejmuje ono sprawdzenie, czy średnie wartości pomiarów dla wszystkich mierzonych składników, z uwzględnieniem niepewności pomiaru, mieszczą się w dopuszczalnych błędach granicznych dla danej klasy analizatora, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007, Nr 241, poz. 1765 z późn. zm.).

 

Messervice Laboratorium umożliwia Klientowi lub jego przedstawicielowi udział w charakterze obserwatora przy wykonywanym dla niego wzorcowaniu.

 

Wzorcowania są wykonywane w siedzibie Messervice Laboratorium przy Al. Pokoju 82 w Krakowie. Klient na własny koszt dostarcza i odbiera analizatory spalin samochodowych w uzgodnionym terminie. Klient odpowiada za dostarczenie analizatora spalin samochodowych w stanie technicznym umożliwiającym jego wzorcowanie. Dostarczenie przyrządu niesprawnego uniemożliwi wykonanie przez Messervice Laboratorium wzorcowania.

 

Realizacja wzorcowania analizatorów spalin samochodowych odbywa się zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, na podstawie zlecenia wzorcowania analizatora spalin samochodowych podpisanego przed rozpoczęciem wzorcowania przez Klienta oraz przedstawiciela Messervice Laboratorium lub, na życzenie Klienta, na podstawie umowy.

 

Aktualności

Zmiany w Messervice

21.07.2008

Jeżeli w naszej firmie zajdą jakieś zmiany poinformujemy o nich w tym miejscu.

Więcej

Copyright © 2008 NetArt